Vedtægter

KOM OG BESØG OS

& VORES EGN!

Vedtægter for Bådebyggeriet:

 

§1 Foreningen ”Bådebyggeriet” er stiftet 29. maj 2018 og har hjemsted i det nedlagte bådeværksted på Dyreborgvej 51A, 5600 Faaborg, hvor der tidligere blev bygget Dyreborg Joller.

 

§2 Bådebyggeriet har 4 hovedformål:

1. Etablering og drift af kystkulturelt støttepunkt, formidlings- og klublokale.

2. Etablering og drift af offentlig tilgængelig badebro med tilhørende kystaktiviteter, som f.eks. kajak, SUP Boards.

3. Være base for lokale kreative og kunstneriske ildsjæle, som inddrages i aktiviteter og får mulighed for udstilling af salg af værker.

4. I samarbejde med andre brugergrupper og foreninger at styrke og udvikle faciliteter og sammenhængskraften i lokalsamfundet.

 

§ 3 Alle over 18 år kan blive medlem af Bådebyggeriet og indmeldelse foregår ved henvendelse på e-mail eller ved personlig henvendelse til formanden. Kommunikationen imellem foreningen og medlemmerne foregår via e-mail.

 

§ 4 Bådebyggeriets medlemmer betaler et årligt kontingent. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling. Indbetaling af kontingent sker til foreningens bank, med angivelse af medlemmets fulde navn. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent, betragtes som udmeldte.

 

§ 5 Bådebyggeriets regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen aflægger et revideret regnskab til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

 

§ 6 Bådebyggeriet ledes af en bestyrelse på 5 personer inklusive formanden. Bestyrelsen er på valg hvert år, genvalg kan finde sted. Bådebyggeriets formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Der vælges hvert år 1 suppleant, 1 revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Sker der afgang i årets løb indtræder suppleanterne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mindst 3 medlemmer til stede. Bestyrelsesbeslutninger træffes ved almindeligt stemmeflerhed. Kassereren forestår daglig bogføring, og opstiller og fremlægger et revideret regnskab for den årlige generalforsamling. Kassereren fremlægger i oversigtsform regnskabet ved bestyrelsesmøder. Bådebyggeriets midler anbringes i bank. Bådebyggeriets revisor har ret til at gennemgå foreningens regnskaber og kassebeholdning til enhver tid.

 

§ 7 Bådebyggeriet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. eller 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen træffer aftaler om drift og vedligehold.

 

§8 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel via e-mail til medlemmerne. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal mindst omfatte: - Valg af dirigent - Aflæggelse af bestyrelsens beretning og generalforsamlingens godkendelse heraf - Aflæggelse og godkendelse af regnskab · Behandling af fremsatte forslag - Behandling af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år. - Valg til bestyrelsen, herunder a) valg af formand, b) valg af kasserer, c) valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. - Valg af suppleant til bestyrelsen - Valg af revisor og revisorsuppleant - Eventuelt

Ved afstemninger gælder almindeligt stemmeflertal. Der kan stemmes ved skriftlige fuldmagter, idet et medlem højst kan have 2 fuldmagter.

Til vedtagelse af Bådebyggeriets opløsning kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3⁄4 af de tilstedeværende stemmer afgives for forslaget.

Er den indkaldte generalforsamling ikke beslutningsdygtig, men er forslaget vedtaget med 3⁄4 af de tilstedeværende stemmer, indkaldes inden 3 uger en ny generalforsamling med mindst 2 ugers varsel via e-mail til medlemmerne. Vedtagelse eller forkastelse af forslaget sker ved almindelig stemmeflerhed.

Bådebyggeriets eventuelle overskydende midler skal ved opløsning overgå til almennyttige formål i lokalområdet. Den ordinære generalforsamling vedtager et ordensreglement.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig begæring fra mindst 30 % af de stemmeberettigede medlemmer. En sådan begæring skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal senest 2 uger efter modtagelsen af begæringen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel via e-mail til medlemmerne.

 

Vedtægter for Byrum Dyreborg:


 • 1 Navn og hjemsted


Stk. 1. Foreningens navn er ”Byrum Dyreborg”.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Dyreborgvej 51A, 5600 Faaborg


 • 2 Formål

Stk. 1. Foreningens formål er, i samspil med Faaborg-Midtfyn Kommune, Bådebyggeriet og lokale foreninger, at etablere parkeringspladser for Dyreborg Kulturhus og drive blå og grønne byrum i Dyreborg. Der udfærdiges brugsaftaler for arealerne, som beskriver opgave- og ansvarsfordeling. Bærende elementer er aktiviteter og faciliteter, der styrker samvær, sundhed og fællesskaber for lokalbefolkningen. Foreningen støtter via cafédrift, kultur- og fritidsaktiviteter Bådebyggeriet i Dyreborg og kan desuden deltage som medarrangør ved øvrige lokale fællesarrangementer.


 • 3 Medlemskreds

Stk. 1. Som medlem optages enhver, der er enig i foreningens formål. Herunder også foreninger og virksomheder. Medlem forstås som person, virksomhed eller forening og tæller som 1 medlemskab.

Stk. 2. Indmeldelse sker via mail til baadebyggeriet@outlook.com. Medlemskab er gyldigt, når betaling af årligt kontingent er modtaget.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ophør af kontingentbetaling.

Stk. 4. Et medlem kan ekskluderes, såfremt der er flertal herfor på generalforsamlingen. Eksklusion kan blive nødvendigt, hvis medlemmet modarbejder foreningens formål.

Stk. 5. Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. Ved foreningens stiftelse er kontingentet fastsat til årligt kr. 50.


 • 4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel via Facebook-gruppen Dyreborg.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:


Valg af stemmetællere

Valg af dirigent

Valg af referent

Bestyrelsens beretning

Regnskabsaflæggelse

Behandling af indkomne forslag

Fastsættelse af kontingent

Godkendelse af budget

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 1 i ulige år, 2 i lige år og årligt mindst 1 suppleant

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt


Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (mindst én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.


 • 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller der fremsættes skriftlig begrundet anmodning af mindst ¼ af medlemmerne. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


 • 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af sekretær og kasserer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2 årig periode, således at der hvert ulige år vælges 1 medlem, og hvert lige år vælges 2 medlemmer. En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand og kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i dennes fravær sekretæren – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes bestyrelsesmødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.


 • 7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.


 • 8 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasserer i forening. Ved gældsætning tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


 • 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


 • 10 Medlemsmøde

Bestyrelsen kan arrangere medlemsmøder og offentlige møder.


 • 11 Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Ved opløsning overgår foreningens overskydende midler til almennyttige formål via foreningen Bådebyggeriet i Dyreborg.


 • 12 Datering

Stk. 1. Foreningen er stiftet den 1.7.2020