Om os

Om os

BÅDEBYGGERIET ER EN FORENING

 

D. 29. maj 2018 mødtes forskellige lokale ildsjæle og stiftede en forening med det formål at udvikle kystaktiviteter. Der blev senere mulighed for at benytte det nedlagte bådebyggeri og grundlaget udvidedes derfor i august til også at omhandle café, butik og kreativt værksted.

 

 

ALLE KAN VÆRE MEDLEM

 

Det koster kun kr. 100 årligt at være medlem af Bådebyggeriet. Senere vil der blive en differentieret medlemsbetaling alt afhængig af hvilke tilbud, man har brug for. Alle medlemmer får løbende information om projektets udvikling samt invitation til arrangementer m.m.

 

 

BESTYRELSEN

 

Søren Lysemose, formand

Niels Sønderby

Erik Thøgersen

Tea Dahl Christensen

Gunnar Nielsen


Fondsansøgnings-proces og indledende arbejde er i fuld gang:

Der er indhentet landzonetilladelse og tilladelse til fælles bade- og bådebro.

Baghaven

klargøres


Lageret

støves af

 

Værkstedet

ryddes op


Kølgraven

nedlægges


Vedtægter:

 

§1 Foreningen ”Bådebyggeriet” er stiftet 29. maj 2018 og har hjemsted i det nedlagte bådeværksted på Dyreborgvej 51A, 5600 Faaborg, hvor der tidligere blev bygget Dyreborg Joller.

 

§2 Bådebyggeriet har 4 hovedformål: 1. Etablering og drift af café, hvor det tilstræbes at servere autentiske, lokalt producerede fødevarer med et økologisk fodaftryk. 2. Etablering og drift af offentlig tilgængelig bade- og bådebro med tilhørende kystaktiviteter, som f.eks. kajak, SUP Boards og mobil sauna. 3. Være base for lokale kreative og kunstneriske ildsjæle, som inddrages i aktiviteter og får mulighed for udstilling af salg af værker. 4. I samarbejde med andre brugergrupper og foreninger at styrke og udvikle livskvaliteten i lokalsamfundet.

 

§ 3 Alle over 18 år kan blive medlem af Bådebyggeriet og indmeldelse foregår ved henvendelse på e-mail eller ved personlig henvendelse til formanden. Kommunikationen imellem foreningen og medlemmerne foregår via e-mail.

 

§ 4 Bådebyggeriets medlemmer betaler et årligt kontingent. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling. Indbetaling af kontingent sker til foreningens bank, med angivelse af medlemmets fulde navn. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent, betragtes som udmeldte.

 

§ 5 Bådebyggeriets regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen aflægger et revideret regnskab til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

 

§ 6 Bådebyggeriet ledes af en bestyrelse på 5 personer inklusive formanden. Bestyrelsen er på valg hvert år, genvalg kan finde sted. Bådebyggeriets formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Der vælges hvert år 1 suppleant, 1 revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Sker der afgang i årets løb indtræder suppleanterne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mindst 3 medlemmer til stede. Bestyrelsesbeslutninger træffes ved almindeligt stemmeflerhed. Kassereren forestår daglig bogføring, og opstiller og fremlægger et revideret regnskab for den årlige generalforsamling. Kassereren fremlægger i oversigtsform regnskabet ved bestyrelsesmøder. Bådebyggeriets midler anbringes i bank. Bådebyggeriets revisor har ret til at gennemgå foreningens regnskaber og kassebeholdning til enhver tid.

 

§ 7 Bådebyggeriet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. eller 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen træffer aftaler om drift og vedligehold.

 

§8 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel via e-mail til medlemmerne. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal mindst omfatte: - Valg af dirigent - Aflæggelse af bestyrelsens beretning og generalforsamlingens godkendelse heraf - Aflæggelse og godkendelse af regnskab · Behandling af fremsatte forslag - Behandling af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år. - Valg til bestyrelsen, herunder a) valg af formand, b) valg af kasserer, c) valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. - Valg af suppleant til bestyrelsen - Valg af revisor og revisorsuppleant - Eventuelt

Ved afstemninger gælder almindeligt stemmeflertal. Der kan stemmes ved skriftlige fuldmagter, idet et medlem højst kan have 2 fuldmagter.

Til vedtagelse af Bådebyggeriets opløsning kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3⁄4 af de tilstedeværende stemmer afgives for forslaget.

Er den indkaldte generalforsamling ikke beslutningsdygtig, men er forslaget vedtaget med 3⁄4 af de tilstedeværende stemmer, indkaldes inden 3 uger en ny generalforsamling med mindst 2 ugers varsel via e-mail til medlemmerne. Vedtagelse eller forkastelse af forslaget sker ved almindelig stemmeflerhed.

Bådebyggeriets eventuelle overskydende midler skal ved opløsning overgå til almennyttige formål i lokalområdet. Den ordinære generalforsamling vedtager et ordensreglement.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig begæring fra mindst 30 % af de stemmeberettigede medlemmer. En sådan begæring skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal senest 2 uger efter modtagelsen af begæringen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel via e-mail til medlemmerne.

 

Vedtaget på Bådebyggeriets stiftende generalforsamling d. 29. maj 2018

 

Vedtægtsændringer foretaget på ekstraordinær generalforsamling d. 21. august 2018

 

 

Anlægsbudget:

Byggematerialer                                                                                           374.213

Køkkeninventar                                                                                              50.000

Café møbler og inventar                                                                              45.000

Murerarbejde                                                                                                122.500

El                                                                                                                      30.000

VVS                                                                                                                  50.000

Tømrer                                                                                                             45.000

Tagdækker                                                                                                      35.000

Kloak                                                                                                                15.000

Kultur- og kunstnerdæk                                                                              377.625

Shelter                                                                                                             50.000

Mobil sauna                                                                                                    80.000

40 meter bade- og bådebro                                                                      197.500

6 stk. kajakker

2 stk. børne kajakker

6 stk. kajaktilbehørs pakke

4 stk. SUP faste med komplet pakke

4 stk. UV/Snorkel pakker komplet

1 stk. Krible kasse VAND Børn

6 stk. UV/Snorkel-Kursus                                                                          200.446

 

I alt                                                                                                               1.672.284

Find os

 

 

Dyreborgvej 51A - 5600 Faaborg

E-mail: fam.lysemose@gmail.com

Telefon: 51215566

 

Copyright © All Rights Reserved

Åbningstider

 

 

Mandag - torsdag:

Fredag - lørdag:

Søndag:

 

Quick Links

 

 

Hjem  | Om os

Aktiviteter  |  Menu

Indmelding-kontakt